17 november 2022

Geen nieuwe gevallen van legionella-infectie in Houten 

Afgelopen drie weken hebben er geen nieuwe legionellabesmettingen meer plaatsgevonden die zijn gemeld bij GGD regio Utrecht. Als dat de komende weken zo blijft, stopt GGDrU het verdere onderzoek naar mogelijke bronnen. De bron van de infecties is tot nu toe niet met zekerheid aangetoond. Er zijn twee mogelijke bronnen gevonden; de afvalwaterzuivering aan de Kanaaldijk-Zuid en de rioolwaterzuivering aan ‘De Staart’. Echter, er is geen duidelijk verband aangetoond tussen het type bacterie in deze zuiveringen en de bacterie die bij enkele patiënten is aangetroffen.  

Hier foto plaatsen

GGDru ging op zoek naar mogelijke bronnen van de infectie. Daarvoor zijn op verschillende plekken in de gemeente monsters genomen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat op twee locaties sprake was van een verhoogde concentratie met de legionellabacterie. Het ging om de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Houten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan ‘De Staart’ en de AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) van Van der Velden Rioleringsbeheer aan de Kanaaldijk-Zuid in Schalkwijk. De Stichtse Rijnlanden en Van der Velden Rioleringsbeheer hebben direct na de uitkomsten van het onderzoek op 14 oktober jl. maatregelen genomen.   

Geen nieuwe patiënten

In totaal zijn 13 personen besmet geraakt met de legionellabacterie. De GGD gaat ervan uit dat deze mensen voor 14 oktober de besmetting hebben opgelopen. Burgemeester Isabella heeft waar mogelijk contact gelegd met deze mensen en hoopt dat zij weer helemaal opknappen.

Het is hoopgevend dat er de afgelopen drie weken geen nieuwe patiënten zijn bijgekomen. Of dat één op één te maken heeft met de genomen maatregelen bij de AWZI en RWZI is onzeker. In de praktijk blijkt vaker dat geen direct verband valt te leggen tussen de bron en de patiënt. Dat is ook in Houten het geval. Als er de komende weken geen nieuwe patiënten bijkomen, stopt GGDrU het verdere onderzoek naar mogelijke bronnen. Bij nieuwe besmettingen of bij het vermoeden van een nieuwe bron, gaat GGDrU weer monsters nemen en actief op zoek naar mogelijke bronnen.  

Maatregelen

Ondanks dat er geen direct verband is te leggen tussen de bron en de legionellapatiënten gaan De Stichtse Rijnlanden en Van der Velden Rioleringsbeheer verder met het nemen van maatregelen. Het gaat om een aanpak op korte en lange termijn die mogelijke verspreiding van legionellabacteriën moet voorkomen.   De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) blijft met beide partijen in gesprek en ziet erop toe dat de maatregelen op beide locaties goed worden uitgevoerd, zowel nu als in de toekomst.  

De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Vaak zijn dit mensen met een al zwakke gezondheid. De klachten beginnen dan met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen kan een longontsteking ontstaan met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Neem bij dergelijke klachten contact op met de huisarts.

Meer informatie

Als u vragen heeft over legionella neem dan contact op met GGD regio Utrecht op telefoonnummer 030-6086086. Of kijk voor meer informatie over legionella op: