Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 

De afdeling OGGZ richt zich op sociaal kwetsbare mensen. De GGD werkt hierbij samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente en woningbouwcorporaties.

De OGGZ: ofwel de maatschappelijke zorg van GGD regio Utrecht richt zich op sociaal kwetsbare mensen. Het gaat om mensen die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden, of de zorg juist mijden. Zij leiden regelmatig een gemarginaliseerd bestaan en zijn onvoldoende in staat om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. Daarbij is er vaak sprake van meervoudige problematiek (zoals financiële problematiek, verwaarlozing, sociaal isolement, verward gedrag).

De GGD werkt samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente, schuldhulpverlening en woningbouwcorporaties.

Wat kan de GGD u bieden?

Advies:

Wij adviseren gemeenten op het gebied van de zorg voor kwetsbare mensen / personen met verward gedrag.  

Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)

Het MAB is een regionaal advies- en meldpunt voor burgers en professionals met (niet-acute) zorgen over sociaal kwetsbare mensen. Het Meld- en Adviespunt Bezorgd is beschikbaar voor de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Woerden en Woudenberg. Dit Meldpunt zorgt ervoor dat degene die gemeld is z.s.m. terecht komt bij passende zorg en/of ondersteuning.  Over de inzet van het MAB bestaan afspraken met de afzonderlijke gemeenten. Voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg is het ook mogelijk een melding te doen buiten kantoortijden en in het weekend. 

Voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld of (woon)overlast (ViA):

De GGD biedt (dwang en drang) trajecten ter voorkoming van huisuitzettingen door financiële problemen en/of (woon)overlast. Deze trajecten zijn een samenwerkingsvorm tussen GGD, gemeente, woningbouwcorporaties en zorg- en dienstverleningspartners.  De GGD heeft hierbij een coördinerende rol (procesregie). Middels een gezamenlijk plan van aanpak (en doelen) wordt er door de inwoner en partijen gewerkt aan het voorkomen van huisuitzetting en aan een duurzame oplossing.  Het ViA traject is in een aantal gemeenten al jaren een goed werkende aanpak op basis van heldere afspraken.

Aanpak Woonhygiënische problematiek (WHP):

Ondersteuning, expertise en procesregie bij de aanpak van ernstig vervuilde woningen of bij mensen met verzameldrang (hoarding): ook bij deze aanpak wordt nauw samengewerkt en afgestemd met wijk/sociale teams. 

Inzet van de Wijk GGD'er:

De Wijk GGD’er werkt als verbinder tussen de verschillende dienstverlenende organisaties, zoals de wijkagent, de huisarts en de GGZ. De Wijk GGD'er maakt:

  • (met melder) het eerste contact met cliënt ten behoeve van vraagverheldering.
  • een inschatting van de situatie en hulpbehoefte.
  • een advies voor passende zorg.

Inzet van de procesregisseur: 

Deze verzorgt de inzet, organisatie en het voorzitterschap bij vastgelopen casuïstiek. De rol van de procesregisseur omvat ook:

  • organiseren van een zorgoverleg met betrokkenen (professionals) en deze voorzitten om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. 
  • opstellen van het plan van aanpak. 
  • inzetten van passende ondersteuning: casemanager (wijk/sociaal of buurtteammedewerker) wordt aangesteld.

De procesregisseur is geen hulpverlener, maar brengt bestaande partijen bij elkaar en wijst ze op hun verantwoordelijkheden.   

Wilt u meer informatie of contact met ons?

Indien u als gemeente of (zorg)organisatie wilt overleggen over de maatschappelijke zorg/OGGZ in uw gemeente of informatie wilt hebben over genoemde adviesmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling OGGZ via telefoonnummer: 033- 467 82 53. Of met Miranda Middag (Teammanager OGGZ) 06-478 363 47