3 november 2022

GGD regio Utrecht gaat stoppen met ontwikkeling Digitaal Kinddossier GGiD

UTRECHT: Het bestuur van GGD regio Utrecht heeft samen met de besturen van GGD Hollands Noorden en GGD Twente deze week besloten om te gaan stoppen met de ontwikkeling van het zogeheten Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD). De ontwikkeling van dit dossier bleek een moeizaam proces en vanwege een blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD is een impasse ontstaan.  

Hier foto plaatsen

Zwaar besluit

Het besluit om te stoppen valt zwaar, mede vanwege de financiële consequenties voor de GGD en daarmee ook voor de gemeenten. De af te boeken investering voor Regio Utrecht bedraagt circa € 4,9 miljoen. Het algemeen bestuur van de GGD is er echter van overtuigd dat dit een noodzakelijke stap is.

Complex

Met het GGiD wilden wij komen tot een nieuwe eigentijds dossierapplicatie voor de jeugdgezondheidszorg. Een dossier dat niet geleid wordt door een leverancier, maar juist tot stand komt vanuit het oogpunt van de inwoner en professional, met oog voor interactie, innovatie en de menselijke maat. Het nieuwe dossier moest er ook voor zorgen dat professionals beter toegerust zijn en overal toegang hebben tot dossiers. Daarnaast moest het digitaal dossier het mogelijk maken voor ouders en/of kinderen om toegang te hebben tot onderdelen van het dossier. De drie betrokken GGD’en Hollands Noorden, Twente en Regio Utrecht hebben lang vertrouwen gehad in het realiseren van het digitaal dossier. Helaas blijkt dat na een lang proces, dat moeizaam is verlopen, een verschil van inzicht is ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD.

Vervolgstappen

De komende tijd zal worden bezien hoe het beëindigen van het bouwproces van het GGiD in formele zin vorm krijgt. Het is van cruciaal belang om de vervolgstappen zorgvuldig vorm te geven. Dit om te voorkomen dat het vervolg de economische, juridische en/of financiële positie van de GGD’en schaadt. Definitieve besluitvorming hierover volgt later dit jaar. In alle betrokken regio’s wordt het traject van het GGiD geëvalueerd.
De dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg in de betrokken regio’s komt niet in het geding.

Achtergrond

Vanaf 2008 bestaat er voor gemeenten een wettelijke verplichting om binnen de jeugdgezondheidszorg clientgegevens digitaal vast te leggen. GGD regio Utrecht is in 2015 gestart met de voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier. Tijdens de start van het project bestond er nog geen digitaal dossier dat aan alle eisen voldeed. Dit was de reden voor de drie betrokken GGD’en (Hollands Noorden, Twente en Regio Utrecht) om destijds samen opdracht te geven voor de bouw van een nieuw digitaal dossier.