14 december 2022

Nu Niet Zwanger volgend jaar als Regionale Basisvoorziening?

Spannend, maar ook hoopvol – interview met Sanne de Loor

Sanne de Loor is vanaf de start van Nu Niet Zwanger (NNZ) betrokken bij de implementatie van het programma in de regio Utrecht. Zo aan het einde van het jaar is het een mooi moment om met haar terug te blikken op de uitdagingen in de afgelopen periode én, nog belangrijker, vooruit te kijken naar de toekomst van NNZ. Sanne vertelt: “De ambitie is om het programma vanaf 2023 in de gehele provincie Utrecht beschikbaar te hebben voor alle inwoners in een vruchtbare leeftijd en in een (potentieel) kwetsbare situatie. We kunnen NNZ als basisvoorziening in de regio Utrecht eindelijk ter besluitvorming voorleggen aan alle 26 gemeenten. Dit is spannend, maar ik ben hoopvol.”

Sanne de Loor

Wat was je grootste uitdaging?

Sanne: “Eigenlijk waren er voor mij als projectleider twee grote uitdagingen. De eerste uitdaging was om een grote diversiteit aan hulp- en zorgverleningsorganisaties, werkzaam voor de gemeenten Utrecht en Amersfoort, te enthousiasmeren voor het programma. En daarnaast ook een infrastructuur op te zetten en deze ook te borgen om hier echt ondersteuning en uitvoering aan te geven. De tweede uitdaging was om het programma ook onder de aandacht te brengen van de andere 24 gemeenten in de regio Utrecht. Utrecht is een grote regio met 26 gemeenten die allemaal weer anders zijn. Het voelde vaak als het schaken op een aantal verschillende borden”.

Waar ben je het meest trots op?

“Ik ben enorm trots op het NNZ team, bestaande uit Kiki Mulder en Annelies de Vos. Zij slagen er als inhoudelijk coördinatoren iedere keer weer in om de collega’s, werkzaam in het zorg- en sociale domein, te enthousiasmeren. Daarnaast leren zij hen en laten ze hen ervaren dat het voeren van een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie heel goed past binnen het normale werk, niet ingewikkeld hoeft te zijn en bovenal dat je hiermee enorm veel leed kunt voorkomen. Ik vind het erg knap van Kiki en Annelies omdat ze ook te maken hebben met de weerbarstigheid van de praktijk, zoals aandachtsfunctionarissen die toch niet altijd de ruimte hebben of soms overstappen naar een andere baan. Ik bewonder hun creativiteit en lange adem die vaak ook nodig is bij de begeleiding van cliënten.

Daarnaast ben ik trots op de fijne samenwerking met de vier ziekenhuizen in de regio, de huisartsen en de verloskundigen. We weten elkaar steeds sneller te vinden en we hebben mooie samenwerkingsafspraken gemaakt in het belang van de cliënten.”

Hoe ziet de toekomst van NNZ eruit?

“De ambitie is om het programma vanaf 2023 beschikbaar te hebben voor alle inwoners (m/v) in een vruchtbare leeftijd en in een (potentieel) kwetsbare situatie in de provincie Utrecht. Dit houdt in dat het voeren van een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie door hulp- en zorgverleners die te maken hebben met cliënten in die situaties uiteindelijk genormaliseerd is en een integraal onderdeel is van hun reguliere werkproces.”

Past NNZ wel in alle gemeenten? Ook in gemeenten met bijvoorbeeld sterk christelijke vertegenwoordiging?

“Jazeker! Omdat de gesprekmethodiek van Nu Niet Zwanger gebaseerd is op de presentiebenadering van Andries Baart, past het voeren van een dergelijk gesprek in feite in iedere setting. Deze methodiek gaat uit van de ervarings- en belevingswereld van de ander. Door zonder oordeel aan te sluiten bij de cliënt en naast haar/hem te staan, kan je in je gesprek in feite alle onderwerpen met elkaar bespreken. Stil staan met elkaar bij een mogelijk toekomstige kinderwens past daarin heel goed. De gespreksmethodiek is er vooral niet op gericht om mensen ergens van te overtuigen of hun kinderwens te ontnemen, maar zelf een bewuste keuze kunnen maken over het moment van hun kinderwens.”

Wat is er nodig om NNZ beschikbaar te maken voor de gehele regio Utrecht?

“Gemeenten vinden het over het algemeen een mooi programma, maar zij hebben een beperkt budget en er zijn voor hen ook andere prioriteiten. We hebben veel tijd genomen om hen goed te informeren en enthousiasmeren. Het is fijn dat er op financieel gebied voor gemeenten inmiddels positieve ontwikkelingen zijn, doordat VWS via een specifieke uitkering jaarlijks vanaf 2023 structureel geld beschikbaar gaat stellen voor onder andere Kansrijke Start. Dit betekent dat we het aanbieden van NNZ als basisvoorziening in de regio Utrecht eindelijk ter besluitvorming kunnen voorleggen aan het bestuur van GGDrU (de wethouders van alle 26 gemeenten). Ik vind het spannend maar ben wel hoopvol. En ik zal je eerlijk verklappen dat als er in januari 2023 sprake is van witte rook, de vlag uit zal gaan en de champagne zal ploppen. Wat zou dat een mooie ontwikkeling zijn voor onze regio en al die hulpverleners en cliënten om wie het gaat!” eindigt Sanne enthousiast.