Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Doorontwikkelen interne organisatie

 

We werken aan een wendbare en flexibele organisatie die aansluit en steeds meer bijdraagt aan onze beoogde maatschappelijke effecten. We investeren hiertoe in onze organisatieontwikkeling, onze professionals en het eigentijds kunnen werken. Met het traject ‘De basis op orde’ is de afgelopen jaren een aantal investeringen gedaan om de bedrijfsvoering passend bij deze tijd te versterken. Eigentijds werken bestaat voor een groot deel uit het op orde krijgen van de basis, het digitaal leren werken.

Organisatieontwikkeling

Vanuit de organisatieontwikkeling kennen we de pijlers;

  • Leiderschap, voor onze leidinggevenden én professionals;
  • Ik in Beweging, ons ontwikkelprogramma voor alle GGDrU professionals;
  • Op weg naar meer zelforganisatie;
  • Een passende organisatiestructuur.

GGDrU in beweging

GGDrU heeft ingezet op het programma ‘GGDrU in beweging’. De insteek van dit programma is dat de GGD, in een samenleving die voortdurend in ontwikkeling is en nieuwe dingen vraagt, ook continu wil en moet kunnen meebewegen. Dit vraagt van de professionals dat zij de flexibiliteit en veerkracht hebben om aan de veranderende eisen die de omgeving stelt, te kunnen voldoen. Deze beweging krijgt in de organisatie vorm door middel van het ontwikkelen van passend leiderschap (voor leidinggevenden én professionals) ondersteund door ontwikkelprogramma’s en het aanpassen van de organisatie aan de opdracht van GGDrU.
Om te kunnen werken vanuit het collectief, GGD-breed en strategisch, en vanuit ‘Het Verhaal van GGDrU’ is centrale positionering van een aantal taakvelden noodzakelijk.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering

In de komende jaren zal de doorontwikkeling van bedrijfsvoering worden gecontinueerd. De investeringen die al gedaan zijn hebben vruchten afgeworpen: GGDrU is qua bedrijfsvoerings-organisatie steviger geworden en werkt meer vraaggericht.  De financiën zijn voor gemeenten inzichtelijker geworden, onder andere door de invoering van overzichten per gemeente (gemeentebladen) met inzicht in de verdeling van kosten tussen collectieve en individuele taken. De huisvesting van met name consultatiebureaus is verbeterd. De locaties zijn zichtbaarder/vindbaarder geworden als GGD-locatie; waar mogelijk is gekozen voor een locatie in combinatie met andere zorg- of ketenpartners. Dit zijn de eerste stappen. De bedrijfsvoering, waaronder nadrukkelijk de ICT, wordt de komende jaren verder ontwikkeld en vernieuwd om verder op peil te komen en te blijven.