Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Eigentijds besturen

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en vragen van gemeenten, en daarmee ook van GGDrU, voortdurende aanpassing. Goed samenspel tussen de gemeenten als eigenaar en opdrachtgever van GGDrU is daarom belangrijk. Hierin flexibel samenwerken vraagt om een eigentijdse sturing van GGDrU.

Het verbinden van 26 opdrachtgevers is niet eenvoudig. Een heldere en eigentijdse governance is daarom van belang. Dat doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden bij de governance van GGDrU. Door actief te verbinden stimuleren we zelfreflectie en dialoog over het functioneren van besturen en een positief effect op het zelfbewustzijn en de professionaliteit van de overheid.

Wat is en doet de GGD?

Centraal staat ‘smoel geven aan GGDrU in de gemeente’. Smoel geven doe je met de inhoud, met wat je doet dus. Het algemeen bestuurslid (tevens wethouder) is de ambassadeur die hierin de belangrijkste rol speelt, in samenwerking met de GGDrU-medewerkers. Hij/zij informeert idealiter de eigen gemeenteraad geregeld over GGDrU. Bij voorkeur door bij elke raadsvergadering te vertellen wat op hoofdlijn besproken is en wat er aankomt. Dat geeft raden de gelegenheid hun AB-lid iets mee te geven, of om minder ongerust te zijn over hun verbonden partij die zo op afstand staat. De gemeenteraad komt zo dichterbij. GGDrU geeft hiervoor de handvatten.

Ambtelijke en bestuurlijke samenwerking

De bestuurder opent ambtelijke deuren (verbinding met o.a. sociaal domein, ruimtelijke ordening en milieu) door aandacht te besteden aan vooral de dwarsverbanden binnen de gemeente. GGDrU zet nu al in om elkaar ook in de governance zo vroeg mogelijk te betrekken en slim samen te werken. Sinds medio 2018 bijvoorbeeld met de accounthouders. Zij faciliteren en stimuleren ambtelijke samenwerking en zorgen voor inhoudelijk en financieel inzicht in taken die GGDrU voor gemeenten uitvoert.

Een goede regionale samenwerking vraagt om verduidelijking en slimme communicatie op meerdere niveaus, langs verschillende lijnen. Wethouders, accounthouders, inhoudelijke ambtenaren, gemeentesecretarissen en directeuren hebben hierin allemaal een rol. Duiding is nodig om te zorgen dat een regionaal georganiseerde GGD wel lokaal is waar dat nodig is.

Op aangeven van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is de model-governancecode gemaakt door de gezamenlijke DPG-en. Deze code gebruiken we bij de stappen die we gaan zetten bij de ontwikkeling van eigentijds besturen. Centraal in de code staan volgende thema’s:

- Verantwoord en Transparant
- Open en integer
- Omgevingsbewust en participatief
- Lerend en zelfreinigend
- Doelgericht en doelmatig

Moderniseren Gemeenschappelijke Regeling

Het Dagelijks Bestuur gaf in 2017 de DPG de opdracht om vereenvoudiging en modernisering van de governance van GGDrU te verkennen. Komende periode zet GGDrU zich in voor verdere ontwikkeling van eigentijds besturen. Samen met het bestuur zoeken we stapje voor stapje, met daarin tijd voor duiden, naar de wensen in besturen. Hierbij worden verschillende voorstellen ontwikkeld tot het moderniseren van de Gemeenschappelijke Regeling (GR).