Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Gemeenschappelijke regeling: hoe zit dat?

 

De Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de bescherming en bevordering van de publieke gezondheid voor hun inwoners. Daarbij verplicht de wet gemeenten tot het in stand houden van een GGD om uitvoering te geven aan deze verantwoordelijkheden. 

Dit moeten gemeenten doen door middel van een gemeenschappelijke regeling (voor de consequenties van de wijzigingen, ga naar hoofdstuk 2).  Dit maakt een GGD onderdeel van het openbaar bestuur in de vorm van een openbaar lichaam; met alle eisen die daaraan worden gesteld.  

Andere stelsels 

Tegelijkertijd moet GGDrU voor de zorg die hij levert voldoen aan de Wet toezicht zorginstellingen. Die wet merkt GGDrU aan als een zorginstelling, inclusief het toezicht dat daarbij hoort. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt als stelselverantwoordelijk departement ook eisen aan GGD-en. Hierdoor is sprake van medebewind voor gemeenten. 
 
Tenslotte verplichten de Wet veiligheidsregio’s en Wet publieke gezondheid gemeenten de gebiedsindeling van de veiligheidsregio te volgen.  Een GGD is verantwoordelijk voor diverse processen in de crisisbestrijding in het veiligheidsdomein zoals is toegelicht in hoofdstuk 2, paragraaf Crisisorganisatie: advies en ondersteuning. 

Goed bestuur 

Het bovenstaande maakt het samenspel van opdrachtgever(s) en opdrachtnemer niet simpel. Wie doet wat en in welke hoedanigheid? Hebben alle betrokkenen dezelfde kijk op de toekomst? Het werken van 26 opdrachtgevers met één en dezelfde opdrachtnemer is een complexe opgave. Een heldere governance is van belang. Goed besturen doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van gemeentebesturen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur, in dit geval het bestuur van GGDrU. 

Verantwoordelijkheid delen 

Het delen van verantwoordelijkheid speelt nadrukkelijk bij Gemeenschappelijke Regelingen. Taken en bevoegdheden zijn overgedragen, de bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt gedeeld met andere deelnemende gemeenten. De gemeente in kwestie heeft daarbij een deel van zijn autonomie overgedragen naar de Gemeenschappelijke Regeling. Door slimme en tijdige samenwerking kunnen gemeenten en GGDrU samen beïnvloeden wat op de agenda komt te staan.