Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Het bestuur van GGD regio Utrecht

 

De colleges van B&W houden op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) een GGD in stand en dragen de uitvoering van de taken uit de Wpg op aan de GGD. Daarmee is GGD regio Utrecht (GGDrU) een zogenaamde collegeregeling. Colleges zijn daarmee zowel eigenaar als opdrachtgever van de GGD. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor een goede verdeling van deze rollen. Formeel bestaat het bestuur van GGDrU uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en een aantal commissies.

Algemeen Bestuur 

Een vertegenwoordiger van ieder college zit in het Algemeen Bestuur. Hiermee is het Algemeen Bestuur de vergadering van eigenaars van de GGD. In deze eigenaarsvergadering komen het gemeentelijk belang en samenwerkingsbelang samen. De leden van het Algemeen Bestuur, wethouders, brengen de gemeentelijke belangen in. Het bestuur als geheel behartigt het samenwerkingsbelang. Dit laatste betekent dat het Algemeen Bestuur de continuïteit van de organisatie bewaakt. Het lid van het Algemeen Bestuur is verantwoording schuldig aan zijn eigen college van burgemeester en wethouders. 
 
Leden van het Algemeen Bestuur treden op als opdrachtgever als het gaat om de wijze waarop de dienstverlening in en voor de eigen gemeente wordt verricht. Daarbij laat een wethouder zich ondersteunen door een medewerker van de eigen gemeente; zowel bij het opstellen van de opdracht als het controleren van de naleving van de opdracht: ‘word ik als klant goed bediend?’

Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het Algemeen Bestuur zal worden beraadslaagd en besloten. Het Dagelijks Bestuur is formeel belast met de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is daarmee het gremium waar het opdrachtnemerschap van GGDrU wordt vormgegeven. 
 
Het Dagelijks Bestuur wordt samengesteld uit de leden van het Algemeen Bestuur. Zij blijven daarmee ook deel uit maken van het Algemeen Bestuur. Zij krijgen er dus een extra rol (en pet) bij. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven leden. Voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur is een aantal afspraken gemaakt. De voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur is het lid van de gemeente Utrecht, de voorzitter van de bestuurscommissie is de vicevoorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De andere vijf leden worden voorgedragen door de vijf subregio’s (zie onderstaande alinea Adviescommissies voor toelichting subregio’s). De leden van het Dagelijks Bestuur werken daarin samen zonder last of ruggespraak. De formatie van het Dagelijks Bestuur is een van de eerste te nemen stappen aan het begin van de bestuursperiode. Het Dagelijks Bestuur kent een portefeuilleverdeling die elke nieuwe bestuursperiode opnieuw wordt vastgesteld door het DB.

 Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering 

Een belangrijke rol in de vormgeving van het eigenaarschap is weggelegd voor de bestuurlijke adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering. Deze commissie, bestaande uit leden van het Algemeen Bestuur, adviseert het Algemeen Bestuur gevraagd en ongevraagd over financiële en bedrijfsvoeringaangelegenheden. De adviescommissie wordt samengesteld uit de leden van het Algemeen Bestuur.

Bestuurscommissie 

Het Algemeen Bestuur stelde ingevolge artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU een bestuurscommissie in. Deze commissie behartigt de belangen van de Midden-Nederland gemeenten in het Algemeen Bestuur. Deze commissie is er om vorm te geven aan de bijzondere verhouding tussen de Midden-Nederland gemeenten en de gemeente Utrecht. In de praktijk zijn de vergaderingen van de bestuurscommissie en het Algemeen Bestuur gelijk getrokken, gebleken is dat feitelijk dezelfde onderwerpen worden besproken.  

Adviescommissies

GGDrU kent vanuit zijn voorgeschiedenis vijf subregio’s. Iedere subregio heeft de mogelijkheid een adviescommissie in te stellen die het Algemeen Bestuur van GGDrU voorziet van advies over zaken aangaande de subregio. Een belangrijke taak van de adviescommissie is het aanwijzen van een DB lid uit de betreffende subregio. In de praktijk is de bestuurlijke afstemming vaak ondergebracht bij bestaande adviescommissies in het sociaal domein, deze werkwijze verschilt per regio.