Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Rollen in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

 

Het spel van aansturing van GGD regio Utrecht (GGDrU) kent verschillende rollen: 
die van eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer en klant. Gemeenten zijn in praktische zin zowel opdrachtgever, opdrachtnemer, eigenaar als klant van de GGD. Goed besef van deze rollen is van belang,  om de positie van iedereen die in de aansturing van de GGD samenwerkt zuiver te houden. 

Eigenaarsrol 

De eigenaar gaat over de instandhouding van de organisatie. Hij stelt kaders voor functioneren en continuïteit, ook op langere termijn. Dit betreft zowel de belangen van de organisatie als van het personeel. De eigenaar stelt de begroting en jaarrekening vast en andere interne procedures en regels die hieraan bijdragen. De eigenaar geeft mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid voor het vaststellen van de tarieven voor de dienstverlening aan de gemeenten en de algemene voorwaarden die in acht worden genomen bij die dienstverlening. De eigenaar stelt het reservebeleid en investeringsbeleid vast en neemt de beslissingen over strategische keuzes en de andere belangrijkste beslissingen.  

De opdrachtgeversrol

De opdrachtgeversrol strekt zich, binnen de wettelijke kaders, vaak uit tot randvoorwaarden die verder gaan dan alleen de opdracht. De bestuurlijke opdrachtgever van een gemeenschappelijke regeling van college-bevoegdheden is het college van B&W van elke gemeente. Aangezien portefeuillehouders ook zitting hebben in het Algemeen Bestuur (de eigenaarsvergadering) is het van belang deze rollen goed te scheiden. De belangen van de opdrachtgever en de eigenaar kunnen namelijk verschillen. De opdrachtgever wil immers ‘zo veel mogelijk voor een zo laag mogelijke prijs’. De opdrachtgever gaat onder meer over: 
 

  • de dienstverlening inhoudelijk (wat moet er gebeuren);  
  • de prestatienormen en -indicatoren die daarbij horen (wanneer is er gebeurd wat er moet gebeuren); en  
  • de informatie die erbij hoort, zodat hij kan monitoren en bijsturen (hoe weet ik wanneer er is gebeurd wat er moet gebeuren). Deze afspraken liggen vast in bijvoorbeeld  de dienstverleningsovereenkomst en de flankerende documenten, (begroting, jaarrekening).  

In de rol van opdrachtgever brengen gemeenten ook het klantperspectief in. Zij zijn als opdrachtgever tevens klant van GGDrU. Daarnaast vertolken zij de inbreng van inwoners van regio Utrecht. 

De opdrachtnemersrol  

Bij gemeenschappelijke regelingen kan het voorkomen dat een collegelid een -met  andere leden van de gemeenschappelijke regeling- gedeelde opdrachtnemersrol heeft. Het Dagelijks Bestuur is opdrachtnemer bij GGDrU.  In dat geval zal het collegelid in zijn functie van wethouder met het college de beslissing nemen tot het verlenen van een opdracht dan wel subsidie. Tegelijkertijd heeft het collegelid bij de gemeenschappelijke regeling een positie waarin hij/zij de belangen van de gemeenschappelijke regeling behartigt. Ook in dat geval is het van belang die rollen goed te scheiden. Door middel van dienstverleningsovereenkomsten komt de opdrachtnemer heldere afspraken overeen met de gemeentelijke opdrachtgevers, onder andere over de voorwaarden waaronder de opdracht kan worden uitgevoerd. Zodat voor iedereen helder is wat van elkaar mag worden verwacht.  

Ondersteuning van eigenaarsrol en opdrachtnemersrol bij DPG 

GGDrU heeft een ambtelijke organisatie ter uitvoering van de aan de GGDrU opgedragen taken. Deze ambtelijke organisatie onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid ondersteunt de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur bij het vervullen van hun rol als eigenaar van GGDrU, en het Dagelijks Bestuur eveneens bij het vervullen van de opdrachtnemersrol. 

Accounthouders 

De accounthouders vormen een belangrijke schakel tussen de gemeenten enerzijds en GGDrU in alle geledingen. Zij vertalen actualiteiten, ambities en signalen uit de gemeente naar de GGD en vice versa en adviseren op het brede terrein van publieke gezondheid. Daarmee zijn zij verantwoordelijk voor een groot deel van het relatiebeheer met gemeenten. Ze volgen de ontwikkelingen binnen de gemeente en de GGD en halen wensen en behoeften op bij gemeenten. 
 
De accounthouders treden op als eerste aanspreekpunt voor gemeenten en zijn de schakel tussen gemeente en de verschillende interne GGDrU afdelingen/professionals. Ze adviseren over ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid en leggen daarbij verbindingen met het sociaal domein en andere beleidsterreinen. In de stad Utrecht is dit het werkveld van de eenheid Volksgezondheid, daarom zijn er met de stad afwijkende afspraken in de samenwerking.  

Ambtelijke ondersteuning van de leden van het algemeen bestuur 

De ondersteuning van de deelnemende wethouders aan het algemeen bestuur komt uit de eigen gemeente. Waar nodig zal de ambtenaar schakelen of nauw contact hebben met de accounthouder van de betreffende gemeente bij GGDrU. 

De rol van de gemeenteraad in onze gemeenschappelijke regeling 

GGDrU is een zogenaamde collegeregeling, de colleges zijn samen de eigenaar en opdrachtgever van GGDrU. De rol van de raden ligt in de controle van het eigen college, daarnaast zijn raden op de desbetreffende momenten in de gelegenheid om hun zienswijze te geven op de kadernota en begrotingen van GGDrU. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur hebben een informatieplicht aan de raden. Als een raad om nadere informatie over GGDrU vraagt voldoen Dagelijks en Algemeen Bestuur daar aan, in de regel langs de weg van het Algemeen Bestuurslid. Naar aanleiding van de recente wetswijziging Gemeenschappelijke regelingen zal opnieuw worden gekeken naar de informatievoorziening naar raden en de betrokkenheid van raden.