Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Vergaderen

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur voor.  Jaarlijks is er een bestuursconferentie; daarin bespreekt het bestuur nieuwe ontwikkelingen grondiger. Er is ambtelijk overleg vóór de AB-vergaderingen om af te stemmen over de onderwerpen. 

Voorbereiding Algemeen Bestuur 

De stukken voor AB vergaderingen worden drie weken voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur aan de leden van het Algemeen Bestuur gezonden door de secretaris = de DPG. Tevens worden de stukken geplaatst op de website van GGDrU. Voor een vlotte afhandeling en ondersteuning ontvangen de ondersteunend ambtenaren ook de stukken. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten. De secretaris van het bestuur, de DPG, verzendt een week voorafgaand aan de vergadering de stukken aan de leden van het Dagelijks Bestuur. 

Vergadering Algemeen Bestuur 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur vinden afwisselend fysiek of digitaal plaats. Indien een fysieke vergadering mogelijk is, vindt deze plaats in de Brandweerkazerne Post Zeist of in een eigen gebouw van GGDrU. Aan de vergadering nemen de aangewezen vertegenwoordigers vanuit de colleges van de deelnemende gemeenten deel. Iedere gemeente vertegenwoordigt een aantal stemmen in het bestuur. Dit is geregeld in artikel 17 van de gemeenschappelijke regeling. Deze stemmen tellen op tot 70 stemmen. Stemming over besluiten gebeurt met volstrekte meerderheid (de helft van het aantal stemmen aanwezig plus één) of voor een aantal besluiten, met name over de begroting, met een gekwalificeerde meerderheid (tenminste 62 van de 70 stemmen voor). In de praktijk betekent dit laatste unanimiteit in de vergadering, daarom is aanwezigheid van alle leden belangrijk. Leden van het Algemeen Bestuur kunnen zich enkel door een lid uit het eigen college laten vervangen. 
 
Eenmaal per jaar is er een bestuursconferentie, deze wordt georganiseerd in het najaar, op wisselende locaties in de regio. Elke vier jaar worden in de bestuursconferentie de uitgangspunten voor de bestuursagenda voor de komende bestuursperiode besproken, dit is het meerjarenplan van GGDrU. Tijdens de conferenties komen de ambities voor GGDrU in het volgende begrotingsjaar aan de orde, als opmaat naar de kaderbrief.

Vergadering Dagelijks Bestuur 

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur vinden overwegend digitaal plaats. Indien mogelijk komt het Dagelijks Bestuur af en toe bijeen op de hoofdlocatie van GGDrU. Het Dagelijks Bestuur besluit bij gewone meerderheid. Leden van het Dagelijks Bestuur kunnen zich niet laten vervangen, zij zijn als lid van het Algemeen Bestuur hoofdelijk aangewezen.  

Ambtelijk overleg 

Voorbereidend op vergadering van Algemeen Bestuur komen de ondersteunend ambtenaren van de leden van AB bijeen. De komende vergadering wordt doorgenomen ten behoeve van annotaties en aan de hand van de termijnagenda wordt inbreng gevraagd voor komende relevante thema’s. Twee maal per jaar, in mei en oktober, is er een breed ambtelijk overleg met ambtenaren publieke gezondheid en hun financiële collega’s. Dan staat de P&C cyclus met de inhoudelijke producten op de agenda.