Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Wettelijk kader

 

 De publieke gezondheidszorg is in de basis vastgelegd in de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) en wordt hierin omschreven als: de gezondheidsbeschermende en –bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Als de drie kerntaken van publieke gezondheid worden vaak genoemd: beschermen, bewaken en bevorderen van de volksgezondheid. 
 

De Wpg maakt gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. De wet verplicht hen een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van deze taken. Dit moeten gemeenten doen middels een gemeenschappelijke regeling. Dit maakt een GGD onderdeel van het openbaar bestuur in de vorm van een openbaar lichaam; met alle eisen die daaraan worden gesteld. Meer informatie over de gemeenschappelijke regeling is te lezen in hoofdstuk 3, paragraaf Gemeenschappelijke regeling: hoe zit dat?.   
 

Taken en regio 

GGD’en houden zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico's, een gezonde en veilige omgeving en een gezonde leefstijl. Gemeenten besteden een groot deel van het budget voor de publieke gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid aan dienstverlening via de GGD’en. 
 
Ook de gebiedsindeling ligt vast in de Wpg: sinds 2012 moeten GGD’en dezelfde  gemeenten omvatten als de gemeenten die samen de Veiligheidsregio’s vormen. GGD regio Utrecht wordt net als Veiligheidsregio Utrecht gevormd door: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, 
Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. 

Naast de Wet publieke gezondheid bepalen diverse andere wetten en regelingen taken en werkzaamheden van GGD’en.  

Publieke gezondheid 

 • Wet publieke gezondheid 
 • Het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid  
 • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
 • peuterspeelzalen 
 • Wet op de lijkbezorging 
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 
 • Wet op de jeugdverblijven 

Zorginstellingen 

 • Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
 • Wet toezicht zorginstellingen 

Bestuursrecht 

 • Wet gemeenschappelijke regelingen 
 • Algemene wet bestuursrecht 

Veiligheid 

 • Wet veiligheidsregio’s 

Consequenties wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 

Op 14 december 2021 is een wetsvoorstel voor wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen aangenomen door het parlement. De wetswijziging heeft als doel het verder versterken van de democratische legitimering van gemeenschappelijke regelingen. De wetswijziging houdt op hoofdlijnen in: 

 • Gemeenteraden kunnen een zienswijze geven op het ontwerp van de (wijziging van) gemeenschappelijke regeling.  
 • Raden en inwoners kunnen meer mogelijkheden krijgen tot het uitbrengen van zienswijzen op besluiten van het algemeen bestuur. 
 • De zienswijzetermijnen op begrotingswijziging(en) en bijbehorende data worden verruimd. 
 • De informatieplicht naar raden wordt versterkt en actief gemaakt. 
 • Er komt de mogelijkheid tot het instellen van een gezamenlijke raadscommissie adviserend aan het algemeen  bestuur van de gemeenschappelijke regeling.  

 

  
Naar verwachting gaat de wetswijziging in per juli 2022. Deze aanstaande wetswijziging heeft (financiële) consequenties voor GGDrU. Op een aantal punten moeten bestuur en raden principiële keuzes maken. Als GGDrU hebben we afgelopen jaren al grotendeels gewerkt in de geest van deze wijziging. Voor de kaderbrief en begrotingen zijn al uitgebreide zienswijzetermijnen en ook zorgen we ervoor dat de raden actief worden geïnformeerd over producten uit de P&C cyclus. Het traject naar de wetswijziging toe zal zorgvuldig, met goede begeleiding en samen met andere gemeenschappelijke regelingen worden opgepakt. Daaruit voortvloeiende keuzes en consequenties voor processen bij GGDrU worden in kaart gebracht en voorgelegd aan het bestuur.