Testen en melden (meldplicht)

Voor een aantal infectieziekten geldt volgens de Wet Publieke Gezondheid een meldplicht. COVID-19 is een meldings-plichtige ziekte. Dit betekent dat de arts die COVID-19 vaststelt hiervan melding doet aan de regionale GGD.

Het doel van de meldplicht is om inzicht te verkrijgen in de verspreiding van het virus. Door het wegvallen van het standaard bron- en contactonderzoek is de waarde van de meldingen vanuit de zorg essentieel. Melden is nodig omdat op basis daarvan landelijke maatregelen en vaccinatiebesluiten genomen worden. Juist voor de zorgsector is melden van belang omdat zich in deze sector een groot deel van de kwetsbare mensen bevindt.

Melding positieve testuitslagen SARS-CoV-2 / COVID-19 

Melden kunt u door het digitaal ingevulde meldformulier via beveiligde mail (vanwege de AVG-wet) naar infectieggdregioutrecht@zorgmail.nl of naar coronauitslagen@ggdru.nl te versturen. Conform artikel 22 en artikel 24 Wpg dient de melding vanaf 1 januari 2023 de volgende gegevens te bevatten:

  • naam, adres, geslacht, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN) en verblijfplaats van de cliënt
  • datum vaststelling van Covid-19 virus en wijze van vaststelling van Covid-19 virus.

En hoe zit dat met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Het verstrekken van gezondheidsgegevens is op grond van de AVG in beginsel verboden, tenzij er sprake is van één van de in de AVG opgenomen uitzonderingsgronden. Eén van de uitzonderingen is dat het verstrekken van gezondheidsgegevens noodzakelijk is om redenen van het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. (artikel 6 en 9 AVG) De bestrijding van het Covid-19 virus wordt daaronder  geschaard. De AVG staat het verstrekken van gegevens door de hulp-/ zorgverlener aan de GGD dan ook niet in de weg, mits aan de bepalingen in de Wet publieke gezondheid wordt voldaan.

Heb je vragen over melden?

Bel ons dan gerust op 030- 630 54 00. Veel dank voor je medewerking!

Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-testlocaties