Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Meld- en Adviespunt Bezorgd

 

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag? Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat. Neem dan contact op met het Meld- en Adviespunt Bezorgd.

Voor wie is het Meldpunt?

Het Meld- en Adviespunt van de GGD is er voor sociaal kwetsbare mensen, die vaak veel problemen hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling. 

De GGD werkt hierbij samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie en gemeente om ervoor te zorgen dat de gemelde persoon de juiste zorg en/of hulp krijgt.  

Waar kunt u melden?

Het Meld- en Adviespunt Bezorgd is bereikbaar via 030- 630 54 80, of via het meldingsformulier MAB. Ook per mail is het Meldpunt bereikbaar: meldpunt@ggdru.nl
Krijgt u niet direct contact? Er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 
Het Meldpunt is er niet om levensbedreigende situaties te melden. Bij spoed belt u het alarmnummer 112.

In de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg) is het Meldpunt ook buiten kantoortijden en in het weekend telefonisch bereikbaar, als u denkt dat het niet kan wachten tot de volgende dag.

Melding psychische hulp (WvGGZ)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dat melden in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het Meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt het Meldpunt of en welke hulp nodig is. Wanneer de inschatting is dat er mogelijk verplichte zorg nodig is, wordt een onderzoek gestart. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt beoordeelt of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt het Meldpunt de Officier van Justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt geboden. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt geboden.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg wordt gegeven als de situatie dreigt dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. Dan nemen anderen besluiten over die persoon. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis. Betrokkene heeft recht op hulp van een patiënten vertrouwenspersoon (pvp). Dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP.

Contactgegevens: helpdesk@pvp.nl of bel met 0900- 444 88 88.

Waar kunt u melden?

Bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd, bereikbaar via 030- 630 54 80, of via het meldingsformulier in het kader van de WvGGZ. Na uw melding onderzoekt het Meldpunt of de melding voldoet aan de gestelde criteria die de WvGGZ stelt en welke hulp nodig is.