Ga naar de inhoud
Zoeken

Toezicht WMO

 

Als aanbieder van een Wmo-voorziening zet u zich dagelijks in voor het leveren van kwalitatief goede en veilige ondersteuning van uw cliënten. De gemeenten zijn, vanaf de inwerkingtreding van de Wmo in 2015, verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de voorzieningen en het toezicht hierop.

Op deze pagina informeren wij u over de werkzaamheden van de toezichthouders Wmo: het kwaliteitstoezicht en het calamiteitentoezicht. In de animatie wordt uitleg gegeven over Wmo 2015 en taken van GGDrU. In de rechterkolom treft u informatie over de uitvoering van het toezicht.

Waarom kwaliteitstoezicht

Het doel van het kwaliteitstoezicht is het bewaken van en meedenken over de kwaliteit van voorzieningen. Het toetsingskader dat hierbij wordt gebruikt bestaat uit 1. wettelijke kaders en normen, 2. algemeen geldende normen (de zogenaamde ondergrensnormen), 3. beschikking van de gemeente (dit kan per gemeente verschillen) en 4. contractafspraken. Hieronder leest u wat we hiermee bedoelen.

Het wettelijke kader

In de Wmo 2015 staat in hoofdstuk 3, artikel 3.1-3.5 beschreven wat relevante kwaliteitseisen zijn. Hier wordt ingegaan op de voorziening zelf (deze moet veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn). Andere eisen die aan de orde komen betreffen regelingen voor de afhandeling van klachten,  medezeggenschap, meldcode en betrokken professionals. Meer informatie kunt u vinden bij wetten voor de overheid.

Algemeen geldende normen/ondergrensnormen

De algemeen geldende normen worden ook wel ondergrensnormen genoemd. Het doel van deze normen is onwenselijke en onveilige situaties te minimaliseren. Hierin staan 3 thema’s centraal:

  • Cliëntgerichte ondersteuning door middel van een ondersteuningsplan per cliënt. Deze is afgestemd, met de cliënt, op zijn behoeften. U geeft uitvoering aan dit plan, toetst en evalueert dit regelmatig in samenspraak met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger.
  • Veilige voorziening dit betreft cliëntveiligheid (sociale en fysieke veiligheid), professionals en vrijwilligers in contact met cliënten (in bezit van VOG bij start werkzaamheden) en beleid over ongewenst gedrag en veiligheid van cliënt en professional. U werkt conform het protocol calamiteitentoezicht.
  • Bedrijfsvoering en organisatie staat voor de continue cyclus van kwaliteitsverbetering, waar u aan werkt.

Beschikking van de gemeente

De beschikking die door de gemeente wordt afgegeven bepaalt op cliëntniveau van welke voorziening(en) gebruik gemaakt kan worden en met welk doel de voorziening kan worden ingezet. De samenhang tussen de beschikking enerzijds en het ondersteuningsplan en de geleverde zorg anderzijds wordt meegenomen in het kwaliteitsonderzoek.