Milieu en gezondheid

Milieu en gezondheid gaan hand in hand. De fysieke leefomgeving is van grote invloed op de gezondheid van mensen. GGD regio Utrecht adviseert onder andere gemeenten over hoe ze gezondheidsrisico’s door milieufactoren zoveel mogelijk kunnen beperken en voorkomen.

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving gaat zowel over gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering. Een gezonde leefomgeving is een omgeving die prettig wordt ervaren, uitnodigt tot gezond gedrag (sporten, spelen en bewegen) en waar de druk op gezondheid zo laag mogelijk is. De ambitie van GGD regio Utrecht is dat alle inwoners van onze regio gezond opgroeien en langer in goede gezondheid leven. Dit in een gezonde leefomgeving. Hierin vinden we onze samenwerking met andere expertises binnen de GGD, maar ook andere organisaties en GGD’en in Nederland. Kennis over de leefomgeving wordt gebundeld op de website van GGD Leefomgeving.

Advies en ondersteuning aan gemeenten

Het team Milieu en Gezondheid houdt zich bezig met het beschermen en bevorderen van een gezonde leefomgeving en bestaat uit deskundigen op het gebied van milieu en gezondheid. Denk aan een arts, milieugezondheidskundigen en verpleegkundigen. Medische Milieukunde is een specialisme dat zich bezighoudt met de interactie tussen milieufactoren en gezondheid. Ons werkveld is divers. We houden ons bezig met onderwerpen zoals verontreinigingen in bodem en water, het binnenmilieu, luchtkwaliteit, geluid, geurhinder, straling, veiligheid etc. Ook adviseren we bij bouw- of (her)inrichtingsprojecten over de gezondheidsaspecten die passen bij het karakter en de mogelijkheden van de locatie. We streven naar het realiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving voor onze inwoners. Hiervoor werken we samen met collega’s van andere afdelingen, zoals de afdeling Gezondheidsbevordering, Infectieziektebestrijding en Epidemiologie.

Krijg je veel vragen van bewoners op het gebied van milieu en gezondheid? Wij worden graag in een vroeg stadium betrokken als er vragen zijn over milieu-gerelateerde onderwerpen in relatie tot gezondheid.

Advies en ondersteuning in het kader van de Omgevingswet

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet biedt kansen en mogelijkheden om gezondheid en veiligheid vanaf een vroeg stadium mee te nemen in ruimtelijk beleid. GGD regio Utrecht adviseert gemeenten:

  • Over doelstellingen voor de fysieke leefomgeving in de Omgevingsvisie en het Omgevingsprogramma;
  • Over omgevingswaarden, voorschriften en regels in het Omgevingsplan;
  • En neemt deel aan (voor)overleggen over vergunningsaanvragen.