Taken van de GGD bij een ramp of crisis

Bij een ramp of crisissituatie werken politie, ambulance en brandweer samen. Als bij zo’n gebeurtenis de gezondheid van grote groepen mensen in gevaar komt, krijgt ook de GGD een rol. 

Infectieziektebestrijding

Het opsporen, bestrijden en voorkomen van infectieziekten is een dagelijkse taak van de GGD. Dit doen we op verschillende manieren, zoals: 

  • bron- en contactonderzoek. We proberen de bron van de besmetting te achterhalen en contacten te beschermen;
  • vaccinaties en voorschrijven van preventieve medicijnen; 
  • hygiënemaatregelen adviseren en voorlichting en adviezen geven over het voorkomen van infectieziekten. Ook wijzen wij op eventuele risico’s van infectieziekten; 
  • melden van meldingsplichtige ziekten bij het RIVM.

Medische Milieukunde

Soms komen bij een brand of een ongeval gevaarlijke stoffen vrij. De GGD heeft 24/7 beschikking over een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) om te beoordelen of de gevaarlijke stoffen een risico vormen voor de gezondheid van mensen in de omgeving en welke maatregelen mogelijk moeten worden genomen. Daarnaast beschikt de GGD over een team Milieu en Gezondheid voor de medisch milieukundige nazorg. Deze nazorg omvat o.a. het ondersteunen van de gemeente bij de risicocommunicatie en het adviseren over hoe burgers moeten handelen. 

De coördinatie van Psychosociale Hulpverlening 

De GGD kan worden ingezet voor het coördineren van psychosociale hulpverlening (alle ondersteuning en zorg gericht op het psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij de opvang van getroffenen na een ramp of crisis, bij gezinsdrama’s of bij (dreigende) maatschappelijke onrust. De GGD werkt dan onder andere samen met de GHOR, GGZ-instellingen, Maatschappelijk Werk en Slachtofferhulp Nederland. 

Gezondheidsonderzoek na rampen 

De GGD biedt inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking. In geval van een ramp kan de GGD de burgemeester adviseren over het wel of niet instellen van een gezondheidsonderzoek. Een gezondheidsonderzoek kan de effecten van een grote crisissituatie op de gezondheid en het welbevinden van de getroffenen in kaart brengen. Met de resultaten van zo’n onderzoek kan de gemeente bijvoorbeeld de nazorg bijsturen. Op verzoek van de burgemeester kan de GGD een gezondheidsonderzoek uitvoeren of de uitvoering coördineren. 

Onderzoek n.a.v. de tramaanslag in Utrecht

Op 18 maart 2019 vond er een schietincident plaats in en rond een tram op het 24-oktoberplein in Utrecht. De GGDrU is kort daarna door de gemeente Utrecht gevraagd om een onderzoek uit te voeren n.a.v. deze tramaanslag gericht op de gevolgen van de tramaanslag voor de gezondheid en de zorgbehoeften van getroffenen en andere betrokkenen. Hiertoe zijn getroffenen, hun families en ooggetuigen een half jaar en anderhalf jaar na de tramaanslag geinterviewd. Daarnaast is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de zorgbehoefte van hulpverleners en andere professionals betrokken bij deze gebeurtenis. Ten slotte is een onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte van huisartsen bij rampen en crisis. Het gezondheidsonderzoek geeft aan hoe ingrijpend de gevolgen van de tramaanslag zijn en wat de zorg- en ondersteuningsbehoefte van diverse groepen is. Hieronder vindt u de rapportages behorende bij deze onderzoeken.

De GGD werkt nauw samen met GHOR 

Bij de uitvoering van deze taken werkt de GGD nauw samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De Directeur Publieke Gezondheid is zowel directeur van de GGD als van de GHOR. Vanzelfsprekend stemmen de GGD en de GHOR hun plannen met elkaar af en werken ze samen in de voorbereiding. Bijvoorbeeld als het gaat om opleidingen, trainingen en oefeningen. Maar ook als wordt samengewerkt bij een uitbraak van een (nieuw) griepvirus waarbij grote groepen mensen een vaccinatie krijgen aangeboden. Daarnaast levert de GGD mensen voor het vervullen van rollen binnen de crisisorganisatie van de GHOR.