Toezicht kinderopvang

Kinderopvangvoorzieningen en gastouder(bureau)s moeten zich houden aan de Wet kinderopvang (WKO). De toezichthouders van de GGD controleren of dat ook gebeurt. Want jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden de latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

Toezicht

De GGD houdt jaarlijks toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouder(bureau)s binnen de regio. Deze toezichtbezoeken vinden aangekondigd en onaangekondigd plaats. De toezichthouders onderzoeken of de instellingen zich houden aan de wettelijke eisen op het gebied van:

  • Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie
  • Inspraak en klachten

De inspectierapporten kan je inzien in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Wat gebeurt er als er iets niet in orde is? 

Voldoet een kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau) niet aan een of meerdere criteria? De gemeente zet dan passende maatregelen in. De toezichthouder van de GGD beoordeelt bij een vervolg bezoek of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de gebreken kan de gemeente ook sancties opleggen. Bij uitzondering kan de GGD de opvang direct stop zetten met een schriftelijk bevel. Een locatie mag dan bijvoorbeeld tijdelijk een medewerker niet inzetten of bijvoorbeeld in één van de groepen geen kinderen opvangen totdat de overtreding is opgelost. 

Een vrouw speelt met twee kinderen.

Hoe kun je een melding doen bij de GGD? 

Ben je als ouder niet tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang, buitenschoolse opvang of het gastouder(bureau)? Bespreek dit eerst met de kinderopvang zelf. Zij kunnen je het beste uitleggen wat de situatie is en eventueel verbeteringen aanbrengen.

Heb je signalen dat een kinderopvang, gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet? Dan kan je een melding doen bij de GGD. Doe dit zo concreet mogelijk. Voor GGD regio Utrecht kan je een melding doen via inspecties@ggdru.nl of via telefoonnummer 030-850 78 80 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Je kunt ook anoniem een melding doen bij de GGD. De GGD zal dan de melding vertrouwelijk behandelen.

Heb je een klacht? 

De GGD kan géén individuele klachten over een kinderopvang in behandeling nemen. Kijk daarvoor in de klachtenregeling van de kinderopvang zelf. Kom je er niet uit met de kinderopvang? Dan kan je een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Alle kinderopvang organisaties zijn hier verplicht bij aangesloten. Heb je een klacht over de inspecteur van GGD? Dan kan je gebruik maken van het klachtenformulier van GGDrU

Heb je een vermoeden van kindermishandeling of misbruik? 

Heb je een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kinderopvang? Dan meld je dit bij de directie van de kinderopvang. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Je kan ook zelf contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur via 0900 – 111 31 11.